Happeningi WESO£EGO MIASTECZKA

2001r. - 2005r.  Gorzów Wielkopolski - województwo lubuskie
 

 

ZABYTKOWY TRAMWAJ
24 lutego, 2005
 
KONFERENCJA PRASOWA
23 lutego, 2005
 
ARTYSTYCZNE POÆEGNANIE "AGATY"
22 lutego, 2005
 
GDZIE JEST PREZYDENT?
23 pa¼dziernika, 2004
 
HELP
22 pa¼dziernika, 2004
 
BRUDY SOJUSZU
22 lipca, 2004
 
CISZA WYBORCZA
13 czerwca, 2004
 
BAGAÆE PKP
6 maja, 2004
 
INAUGURACJA
3 pa¼dziernika, 2003
 
ZAMIATANIE
11 lipca, 2003
 
S£OWIANKA
16 maja, 2003
 
1-MAJOWY PIKNIK
30 kwietnia, 2003
 
Towarzysze! Obywatele! Robotnicy, Ch³opi, Pracownicy umys³owi! Przodownicy Pracy! Oficerowie i Æo³nierze! M³odzieæy polska! Siostry, Bracia, Ojcowie i Matki!
Pozdrawiamy Was gor±co i serdecznie z okazji ¦wiźta Ludzi Pracy. Jak co roku,  tradycyjnie, przed Urzźdem Miejskim stoi Trybuna, z której W³odarze Naszego Miasta przyjmuj± naleæne Im podziźkowania, ho³dy, daniny i ofiary. Przez ca³y rok spo³eczeństwo Gorzowa w pocie czo³a zmaga siź z trudnociami budowy lepszego jutra. Rozumiemy, popieramy, doceniamy i wspieramy To i Owo!

Dokonano ju
æ wiele, np.: „S³owianka” sta³a siź Æywym pomnikiem odpoczynku po znojach i trudach ciźækiego dnia pracy. W najbliæszym czasie Nasze W³adze wprowadz± w czyn, maj±ce s³uæyę ludziom pracy, nowe pomys³y i inwestycje, które przyczyni± siź do rozwoju i promocji naszego miasta, regionu i województwa.

£a¼nia Miejska przestanie wiecię pustkami, a rzesze czytelników, które j± zalej± bźd± mog³y wyp³yn±ę na szerokie wody literatury wiatowej. Z Parku Kopernika znikn± nieroby i pasoæyty, a powstanie cudowna droga, któr± wjedziemy w now±, wietlan± przysz³o¶ę. Hipermarketów nigdy za wiele! Schody Do Nik±d bździemy mogli podziwiaę juæ tylko na starych widokówkach, które obejrzymy na cianach Centrum Edukacji Artystycznej.

Stolarnia wyjdzie z cienia warunków ur±gaj±cych kulturze i bezpieczeństwu rzesz m³ody ludzi, mog±cych oderwaę siź na chwilź od narkotyków i alkoholu.

Prezydencie! Zarz
±dzie Miasta! Rado Miejska!
Dzi
źkujemy!

Do zobaczenia za rok w tym samy miejscu i o tej samej porze!
C z u – w a j ! ! !
Weso³e MiasteczkoLEWICOWO - UNIJNA MAJÓWKA
¦wiźto 1 Maja w Gorzowie tak naprawdź odby³o siź dzień wczeniej. O godz.15.30 w rodź spod katedry wyruszy³ pochód - tak jak za dawnych lat. Szli chodnikami z czerwonymi sztandarami, w bia³o-czerwonych strojach, z or³ami bez korony. Grupź m³odych zapaleńców, znanych jako grupa happeningowa "Weso³e Miasteczko" prowadzi³ I sekretarz - Przemys³aw Winiewski - szef Teatru Kreatury ze "Stolarni". Z t³umu pada³y pozdrowienia ludu pracy, ale teæ i has³a wyraæaj±ce poparcie sprawuj±cego w³adzź w Gorzowie Tadeusza Jźdrzejczaka (SLD). Na jego cze¶ę uczestnicy pochodu mieli na g³owach maski z jego podobizn±. Jak na prawdziwe wiźto pracy przysta³o, nie zabrak³o podczas pochodu tradycyjnej potrawy - kie³basy. Grill zadymi³ naprzeciwko urzźdu. Kie³basy jad³y dzieci i przechodnie, a uczestnicy pochodu skandowali - dziźkujemy za £a¼niź Miejsk±, dziźkujemy za miejskie inwestycje, za konsultacjź i S³owiankź, gdy wtem I sekretarza pochodu zatrzyma³a policja. Przemys³aw Winiewski odjecha³ radiowozem. Pozostali uczestnicy nie opucili miejsca happeningu aæ do czasu powrotu I sekretarza.

Oficjalna 1-majowa impreza odby
³a siź wczoraj przy "S³owiance". Orkiestra dźta gra³a, grochówka siź la³a, a politycy SLD dyskutowali o koniecznoci przyst±pienia do Unii Europejskiej, bo to ma pomóc odbudowaę rynek pracy. Na terenach rekreacyjnych S³owianki widaę by³o g³ównie partyjnych dzia³aczy, dyrektorów róænych miejskich instytucji i ich rodzin. Zwyk³ych mieszkańców miasta odstraszy³a chyba wietrzna pogoda.
Anna Czaja i Renata Ochwat - Gazeta Wyborcza - maj, 2003


Kreatury w pochodzie
 Gorzowski Teatr Kreatury pierwszomajowym pochodem, pozdrowieniami z trybuny, która stan
ź³a naprzeciwko Urzźdu Miejskiego oraz pieczeniem kie³basek uczci³ wiźto ludzi pracy.

A
kcja uliczna odby³a siź 30 kwietnia, aby urzźdnicy mogli siź do niej przy³±czyę lub chociaæ popatrzeę na ni± z okien. Aktorzy przez megafon sk³adali ho³dy i podziźkowania w³odarz± miasta za wszystkie ich dokonania oraz nowe pomys³y i inwestycje. Wznoszono has³a: "Hipermarketów nigdy za wiele!". G³ono popierano teæ budowź "cudownej drogi" w parku Kopernika. W pochodzie maszerowali przedstawiciele róænych zak³adów pracy. Wiźkszo¶ę uczestników mia³a na twarzach maski z podobizn± prezydenta miasta.
Hanna Ciepiela - Gazeta Lubuska - maj, 2003


Przyjecha³y do nas Koreanki
Seo Lin, Sun Hye, Ji Sun, Jin Hee i Eun Young pochodz± z Seulu, a w Poznaniu ucz± siź jźzyka polskiego. Do Gorzowa przyjecha³y 30 kwietnia, aby wyst±pię w happeningu Teatru Kreatury. Mia³y zagraę piźcioosobow± delegacjź z Korei Pó³nocnej, która sk³ada wizytź w³adzom "bratniego Gorzowa". Niestety aktorki spó¼ni³y siź. Za to mia³y duæo czasu, aby zwiedzię miasto.
S³awek Sajkowski - Gazeta Wyborcza - maj, 2003


1 MAJA A’LA WESO£E MIASTECZKO
 30 kwietnia, a wi
źc dzień prźdzej niæ tradycja nakazuje, grupa happeningowa "Weso³e Miasteczko", zorganizowa³a pochód. Przemaszerowa³ on spod Katedry pod gmach Urzźdu Miejskiego. odzi prowokatorzy chcieli w ten sposób nawi±zaę do tradycji wiźta ludzi pracy.

Ostatnie 1-Majowe pochody w naszym miecie odby³y siź kilkanacie lat temu. Jeszcze w po³owie lat 80 - kilka tysiźcy mieszkańców Gorzowa uczestniczy³o w wielogodzinnych marszach, które by³y jednym z najwaæniejszych wydarzeń w roku. Dzi wiźto to przesz³o juæ do lamusa. Ma³o kto pocz±tek maja kojarzy z czym innym, niæ dniami wolnymi od pracy.

-Chcieli
my przypomnieę kawa³ek historii - mówi³ jeden z cz³onków "Weso³ego Miasteczka".
-To wietnie móc siź wczuę w tamten klimat.

M
³odzi ludzie, zwi±zani z Teatrem Kreatury ze "Stolarni", pod przewodnictwem Przemys³awa Winiewskiego, ubrani w bia³o-czerwone stroje, trzymaj±c w rźku sztandary i bia³e or³y bez korony, pozdrawiali przechodniów, rozdawali im ulotki, wrźczali kwiaty. -Dziźkujemy za S³owiankź, za £a¼niź Miejsk±, za miejskie inwestycje - wykrzykiwali równieæ wyraæaj±c poparcie dla sprawuj±cego w Gorzowie w³adzź Tadeusza Jźdrzejczaka.

Jednak poza cz
ź¶ci± oficjaln±, by³a równieæ i mniej oficjalna czź¶ę imprezy. Jak na prawdziwy pochód przysta³o, nie mog³o zabrakn±ę czego do jedzenia. Grill z kie³baskami dymi³ siź tuæ przy herbie Gorzowa. Mogli je konsumowaę wszyscy, zarówno uczestnicy wiecu, jak równieæ przechodnie, którzy w popiechu robi±c zakupy, przystawali choę na chwilź.
Tylko Gorzów - maj, 2003
 
POJEDYNEK
21 marca, 2003
 
MOTYLE
27 wrze¶nia, 2002
 
WESO£Y AUTOBUS
20-28 sierpnia, 2002
 
UHONOROWANI
26 wrze¶nia, 2002
 
ZAWODY O PUCHAR
15 lipca, 2002
 
NEKROPOLIA
15-21 maja, 2002
 
UNIA Z MESZKAMI
24 kwietnia, 2002
 
ZEJ¦CIE DO PODZIEMIA
13 grudnia, 2001
 
WERNISAÆ
22 listopada, 2001
 
HEY-NA£
7 listopada, 2001
 
ODPRAWA WART
25 pa¼dziernika, 2001
 
SAMOOBRONA KULTURALNA
23 pa¼dziernika, 2001
 
BIG BROTHER
30 sierpnia, 2001