Happeningi WESO£EGO MIASTECZKA

2001r. - 2005r.  Gorzów Wielkopolski - województwo lubuskie
 

 

ZABYTKOWY TRAMWAJ
24 lutego, 2005
 
KONFERENCJA PRASOWA
23 lutego, 2005
 
ARTYSTYCZNE POÆEGNANIE "AGATY"
22 lutego, 2005
 
GDZIE JEST PREZYDENT?
23 pa¼dziernika, 2004
 
HELP
22 pa¼dziernika, 2004
 
BRUDY SOJUSZU
22 lipca, 2004
 
CISZA WYBORCZA
13 czerwca, 2004
 
BAGAÆE PKP
6 maja, 2004
 
INAUGURACJA
3 pa¼dziernika, 2003
 
ZAMIATANIE
11 lipca, 2003
 
S£OWIANKA
16 maja, 2003
 
1-MAJOWY PIKNIK
30 kwietnia, 2003
 
POJEDYNEK
21 marca, 2003
 
MOTYLE
27 wrze¶nia, 2002
 
WESO£Y AUTOBUS
20-28 sierpnia, 2002
 
UHONOROWANI
26 wrze¶nia, 2002
 
ZAWODY O PUCHAR
15 lipca, 2002
 
NEKROPOLIA
15-21 maja, 2002
 
UNIA Z MESZKAMI
24 kwietnia, 2002
 
ZEJ¦CIE DO PODZIEMIA
13 grudnia, 2001
 


HAPPENING W ROCZNIC
Ź
 KONSPIRACJA W PRZEJ
¦CIU PODZIEMNYM
Najbardziej spektakularnym elementem wczorajszych obchodów rocznicy stanu wojennego w Gorzowie Wlkp. by³ happening Teatru Kreatury. Spektakl, nawi±zuj±cy scenografi± do pamiźtnych dni, aktorzy urz±dzili w jedynym w miecie przejciu podziemnym ko³o bia³ego kocio³a. Tam w³anie zeszli aktorzy-bojownicy o wolno¶ę, prawdź i pokój, którzy starli siź z zomowcami i esbekami. Na cianach malowano humanitarne has³a, rozdawano kartki na rozum, szacunek i wo³owinź. Demonstracjź usi³owa³y rozpździę si³y porz±dkowe, filmowali i fotografowali j± dziennikarze, a ca³oci przygl±da³ siź z melancholi± na twarzy legendarny twórca Pomarańczowej Alternatywy Waldemar "Major" Fydrych, który takie happeningi organizowa³ 20 lat temu. Zainteresowanie przechodniów by³o, niestety, znikome i sprawi³ to nie tylko siarczysty mróz. Stan wojenny z kaædym rokiem po prostu coraz bardziej zaciera siź w ludzkiej pamiźci...

Po happeningu "Major" Fydrych przeniós
³ siź do baru mlecznego Agata, gdzie rozmawia³ ze sta³ymi bywalcami oraz promowa³ swoj± ksi±ækźÆywoty mźæów pomarańczowych". Bar doæywa niestety ostatnich dni i tylko cudowne zrz±dzenie losu moæe go uratowaę przed ostatecznym zamkniźciem na k³ódkź 31 grudnia. Pisalimy niedawno o ofercie amerykańskiego biznesmena polskiego pochodzenia, który chce bar kupię od jego w³aciciela, czyli Stilonu. Ale do konkretnych rozmów nie dosz³o i byę moæe zostan± one nawi±zane po 20 grudnia, kiedy to spraw± baru zaj±ę siź ma Rada Nadzorcza Stilonu. Innych ofert nie ma, a w³adze miasta maj± na g³owie waæniejsze problemy, niæ ratowanie baru.
GAZETA LUBUSKA - grudzień, 2001MAJOR WALDEMAR FYDRYCH SCHODZI DO PODZIEMIA
- Chcielimy zrobię obywatelom tak±cieækź zdrowia". Aby siź obudzili i przypomnieli sobie, æe by³ stan wojenny - mówi³ Waldemar Fydrych, twórca Pomarańczowej Alternatywy z Wroc³awia. S³ynny "Major", jak zwykle w charakterystycznej czapeczce, goci³ na happeningu zorganizowanym przez Teatr Kreatury w 20. rocznicź stanu wojennego. Akcja "Zejcie do podziemia" odby³a siź w przejciu podziemnym ko³o Bia³ego Kocio³a. O nastrój stanu wojennego i zadymy zadba³a m³odzieæ w wojskowych he³mach, z milicyjnymi rekwizytami w rźkach: pa³kami i tarczami. - Do podziemia zesz³y wartoci, takie jak uczciwo¶ę, tolerancja, prawda, pokój, mi³o¶ę. Tam star³y siź z przeciwnikami, ale na koniec wszyscy ujrzeli wiate³ko w tunelu i zgodnie wyszli na powierzchniź - wyjania ideź akcji szef Kreatur Przemek Winiewski. Po akcji, w barze mlecznym AGATA, "Major" Fydrych promowa³ now± ksi±ækźÆywoty mźæów pomarańczowych".
Dariusz Barański - GAZETA WYBORCZA - grudzień, 2001

 
WERNISAÆ
22 listopada, 2001
 
HEY-NA£
7 listopada, 2001
 
ODPRAWA WART
25 pa¼dziernika, 2001
 
SAMOOBRONA KULTURALNA
23 pa¼dziernika, 2001
 
BIG BROTHER
30 sierpnia, 2001